Studieplan Eklöfs Örtterapeututbildning

En komplementärmedicinsk utbildning i tiden!
Även det andra läsåret bygger på ett integrativtmedicinskt synsätt. Syftet med detta läsår är att utbilda örtterapeuter som med god kunskap ska kunna ge väl motiverade och underbyggda råd. Råd om hur man kan stödja kroppen vid svaghet och problem. Ett sunt förnuft och ett skärpt örtintellekt är eftersträvansvärt.

 

Förutom fördjupning i fysiologi och fytokemi sammanlänkas de erhållna kunskaperna under detta år. Därigenom får eleven förståelse för vilka symtombilder som kan uppstå vid ohälsa och kunskap om vilka läkeörter som bör brukas vid dessa tillfällen. Första årets örtkunskaper utvidgas med insikter i hur vi terapeutiskt kan använda de aktiva ämnen som finns i våra läketräd. En grundkurs i botanik ingår liksom utbildning i Dr. Bachs blomstermedel.


Tid läggs under detta studieår på övningar i det terapeutiska samtalet och tänkandet. Eleverna får under utbildningens senare del genomföra örtkonsultationer under handledning. Min förhoppnig är att det andra utbildningsåret ska leda till att de tidigare sådda kunskapsfröna rotar sig ordentligt och bär frukt till glädje för eleven och för dem som söker efter ett gott komplement för hälsan, sprunget ur det gröna apoteket.

 


Februari Seminarium 1
Orsak och verkan del 1
Utbildningen börjar med ett resonemang om komplementärmedicin. Hur och på vilket sätt kan vi stödja kroppen med det Gröna apoteket? Vad är dess styrka, vad är dess begränsning? Vi behandlar ämnet grundfysiologi med fokus på magens, leverns, bukspottskörtelns och njurarnas funktion. Vi utgår från den komplementärmedicinsk inriktningen och med den ständiga frågan ”Hur kommer det sig?” Vi tittar på olika symptombilder och lämpliga behandlingar för dessa.

 

Mars Seminarium 2
Orsak och verkan del 2
Under detta seminarium avslutar vi grundfysiologin samt orsak, verkan och behandling. Vi sammanfattar och ger utrymme för frågor och resonemang.

 

April Seminarium 3
Tentamen
Vi börjar dagen med en pedagogisk skrivning på grundfysiologi, symptom och kurer. För att mura in kunskaperna i kunskapsbanken går vi direkt efter skrivningen igenom den.


Det terapeutiska samtalet
Hur förbereder man och hur lägger man upp en konsultation?
Vi går igenom hur man på bästa sätt kan skapa förutsättningar för ett givande möte vid konsultationstillfället. Genom intressanta övningar får du träna på det terapeutiska samtalet.

 

Enskilt arbete
Vi går igenom elevuppgifterna som består av att göra ett eget frågeformulär inför höstens elevkonsultation och att skriva ett eget ört- och läkekompendium.
Uppgiften kommer att redovisas i augusti.


Våra läketräd
I det Gröna apoteket ingår även kunskapen om hur vi på bästa sätt kan dra nytta av trädens blad och blommor, vilka aktiva ämnen som finns representerade i bladen och blommorna och hur de kan stödja kroppens olika funktioner. Vi beger oss till Karlbergsparken, som ligger nära Inspira, för att där närmare bekanta oss med några av de vackra, ståtliga och terapeutiskt värdefulla träd som växer där.

Maj Seminarium 4
Grundbotanik á la Linné
För att du efter utbildningens slut ska kunna fortsätta din kunskapsvandring bland våra läketräd och läkeväxter bjuds du här på ett givande seminarium i botanikens grunder. Du får både i teori och i praktik lära dig hur man botaniskt delar in växterna i familjer, arter och släkten. Hur benämns växtens olika delar? Hur sker pollinering? Hur kan ett litet frö bli till ett jätteträd? Dessa frågor och många därtill får du svar på under det givande helgseminariet. Låt dig fascineras av naturens klokhet, överlevnad, skönhet och mångfald.

 

Juni Seminarium 5
Terapeutiskt tänkande
Under höstterminen kommer du som elev att genomföra en egen örtkonsultation under handledning. För att förbereda detta moment tränar vi under Seminarium 5 på att ge varandra konsultationer. Vi övar oss i att se symptom, att spåra orsak och att ge lämpliga råd vid behandlingar. Övning ger, som vi vet, färdighet.
Att leda en örtvandring
Att kunna sina örter än en sak. Att på ett intressant och trevligt vis genomföra en aktivitet som exempelvis en örtvandring är en annan sak. Hur gör man, vad ska man tänka på, hur mycket ska man berätta? Det och mycket annat går vi igenom under denna dag som avslutas med att du tillsammans med dina klasskamrater förbereder och genomför en örtvandring med inbjudna deltagare.

 

Augusti Seminarium 6
Genomgång av sommarens uppgift
Redovisning av hur du tänkt lägga upp ditt uppslagsverk och hur du vill ha ditt frågeformulär. Vi ger och får idéer och råd.
Hur kan jag använda mig av zonterapi?
Under en del av seminariet får du både i teori och i praktik lära dig grunderna i zonterapi. Denna gamla och mycket användbara behandlingsform är ett bra komplement till dina örtterapeutiska kunskaper. Syftet är att du ska få en inblick i hur du kan använda dig av zonterapi, tekniken och de för oss viktigaste reflexzonerna under foten. Vid en örtkonsultation kan man avslutningsvis testa zonerna för de organ som framstår som försvagade. Det kan vara värdefullt att använda zonterapi som en terapeutisk del av konsultationen och som diagnosmetod. Därmed förstärker man ofta de slutsatser som redan tidigare framkommit under konsultationen.

September  Seminarium 7
Vi utökar vår örtkännedom
Under denna blommande helg utökar vi örtkunskaperna och våra läkeherbarium.
Du får lära känna en mängd nya svenska läkeväxter. Förutom nya vilda örter får du bekanta dig med en hel del användbara växter ur örtagårdens apotek. Helgen bjuder på en härlig blandning av vandring med plockning och teoretisk genomgång av nyttan och nöjet av våra nyvunna örtbekanta. Ledare för denna helg är Ida Kjellholm, örtterapeut och lärare på Biskops-Arnö. På lördagen träffas vi på Nordens folkhögskola på Biskops-Arnö. Vi kommer att vandra i de örtrika omgivningarna runt skolan och i dess underbara örtagård. Söndagen tillbringar vi på Inspira för att i lugn och ro lägga in mer örtkunskap i minnesbanken.

 

Oktober  Seminarium 8
Grundkurs i Dr. Bachs Blomsterterapi
Som örtterapeut är det värdefullt att i vissa situationer inte enbart ge råd rörande den fysiska hälsan utan även kunna ge stöd för den själsliga hälsan. Ett värdefullt hjälpmedel i dessa sammanhang är Dr. Bachs blomstermedel. De kallas ibland ”själens vitaminer” på grund av sin förmåga att kunna balansera känslor och återställa inre harmoni. Under helgen kommer du att få höra om hur blomsterdropparna fungerar, hur de framställs och hur de kan användas. För dem som så önskar kommer det att ges möjlighet att skapa en personlig blandning.

November  Seminarium 9
Summering och frågestund. Hur lyckades du med konsultationen?

Det sista seminariet ägnar vi åt att gå igenom de konsultationer som gjorts under hösten.
Hur gick det? Genom att redovisa vad som hänt med hälsan hos de personer som fått en elevkonsultation blir vi alla berikade med erfarenheter och mer kunskaper. Nu blir det också tillfälle att ställa alla de frågor som du ännu inte ställt. Ett mycket givande seminarium som knyter till örtasäcken för detta år.
Diplomering
Seminarium 9 avslutas med diplomering av de elever som under seminariets olika delar visat sig behärska de kunskaper som delgetts under året på ett sådant sätt att de nu kan börja praktisera som örtterapeuter.

 

 

 

 

 

 

 

Kursinformation Örtterapeututbildning

Kursinformation Eklöfs Örtterapeututbildning

Eklöfs Örtutbildning årskurs 2 startar i februari.
Kursen omfattar nio helgseminarier.
Lördagar 10.00-17.00
Söndagar 10.00-16.00

Förkunskaper Eklöfs Örtutbildning årskurs 1.

 

Hemuppgifter

Inspirerande hemuppgifter förekommer mellan seminarierna och under sommaruppehållet.

 

Diplomering

För att erhålla diplom krävs att skrivningen är godkänd och att de muntliga förhören är godkända.
Förutom ren kunskap bedöms helheten av elevens förmåga att visa ödmjukhet och omdöme i konsultations-sammanhang.

 

Kostnad

20.400:- exkl.moms

25.500:- inkl.moms

 

Tillägg vid uppdelning av inbetalning:

1.000:- inkl.moms


På anmälningsblanketten finns aktuell information om övriga betalningsvillkor.

I kursavgiften ingår:
Kurslitteratur i form av specialskrivna kompendier, gästföreläsare, tentamens-kostnad, praktikhandledning samt vackert diplom.

 

Anmälan

Anmälningsblankett Åk 2Anmälan sker genom att sända in ifylld anmälningsblankett samt anmälningsavgiften som där finns angiven.

 

Anmälningsavgiften 2000kr inkl. moms betalas till HälsoMetodik pg 490 490 8-3
bg 5045-9155.

 

Kursbekräftelse skickas eller delas ut till dig efter att din första faktura är betald.
Deltagarlista och schema sänds eller delas ut under oktober.


Anmälningsblankett

Anmälningsblanketten skickas eller faxas ifylld och undertecknad till HälsoMetodik.
Anmälan är giltig då inbetalning av anmälningsavgiften är oss tillhanda.
Vid inbetalning uppge namn samt vad betalningen avser! Din anmälan är bindande, se avbokningsregler.

 

Betalning

Faktura på resterande kursavgift sänds ut under augusti.
Fakturan kan mot en extra kostnad betalas vid två tillfällen. Tidpunkten för dessa tillfällen framgår av fakturan. Betalning av hela kurskostnaden vid ett tillfälle är önskvärd och underlättar vårt arbete.
Vid anmälan efter 31 oktober medges ej uppdelning av faktura.
OBS. Uppge alltid fakturanummer och namn vid betalning. Hela kursavgiften ska vara erlagd i god tid före kursstart.

 

Kursbekräftelse
Kursbekräftelse och schema skickas ut under hösten. Begränsat antal platser.

 

Avbokningsregler

Vid avbokning som sker senast 1 juni återbetalas 75% av anmälningsavgiften.
Vid avbokning av plats senare, återbetalas ingen erlagd avgift.
Vid avbruten utbildning återbetalas ej någon del av erlagd kurskostnad.